Сряда, 12 Юни 2024
You are here: Home ОБУЧЕНИЕ / ГРУПИ
Обучителни стандарти PDF Печат Е-поща
Автор: Administrator   

 

СТАНДАРТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПСИХОДРАМА НА ИНСТИТУТ „ХИРОН”

 

Обща продължителност на обучението – 1200 академични часа (по 45 минути) + 200 часа самостоятелна практика

 1. НИВО 0 – 200 часа

Изисквания за приемане в нивото

  • Интервю (цел – общо запознаване с кандидата, с мотивацията и личностовата му зрялост)

  • Навършени 21 години

Съдържание:

  • Личен опит в група с използване на основните инструменти на психодрамата.

Изисквания за завършване на нивото

  • Не повече от 10% отсъствия

  • При завършването – есе на тема „Какво е психодрамата за мен?”

 1. НИВО 1 за придобиване на квалификация ПСИХОДРАМА-АСИСТЕНТ – 600 часа

Изисквания за приемане в нивото

  • Завършена група за собствен опит по психодрама – 200 часа

  • Интервю (цел – запознаване с професионалната мотивация на кандидата)

Съдържание на обучението

  • Личен опит –250часа

  • Разглеждане на теоретични теми, свързани с основните понятия в психодрамата и анализ на процеса – 150 часа

  • Самостоятелно водене под пряка супервизия –200 часа

Изисквания за завършване на нивото

Компетенции при завършването на ниво 1

Знания: 1) основи на теорията на психодрамата

2) теоретични основи на груповата психотерапия; групов процес

3) структура на психодраматичната сесия; терапевтични фактори в психодрамата

Умения:

1) в качеството на групов член -влизане в ролята на помощен Аз, протагонист, дубльор, поемане на роля в групова игра, даване на обратни връзки и споделяне.

2) в качеството на водещ – разбиране, следване и катализиране на груповия процес чрез адекватен подбор на съответните техники, поставяне на сцена, водене на протагонист-центрирана игра с използване на монолог, дублиране, огледало, хор.

Нагласи и качества:

  1. себеразбиране

  2. разбиране на другите и емпатия

  3. вербализиране на емоции

  4. позитивна оценка

  5. спонтанност

 • Владеене на основни психодраматични техники – огледало, дублиране, загрявания и др.

 • Изграждане на хипотеза при индивидуална заявка на клиент

 • Поставяне на сцена

 • Развиване и приключване на психодраматична игра

Допълнителни изисквания

  • Не повече от 10% отсъствия

  • Максимум 10% от часовете да са набрани от тематични семинари на други водещи

  • Протоколи за всички проведени срещи

  • Минимум 7 лични игри

  • Самостоятелно водене – минимум 7 лични игри

  • Себерефлексия – 5 страници

  • Практически изпит пред комисия от 3 психодрама водещи


 1. НИВО 2 – ПСИХОДРАМА ТЕРАПЕВТ – 400 часа обучение + 200 самостоятелна работа (водене на група, индивидуална психотерапия, използване на психодрама в обучение и др.)

Изисквания за приемане в нивото

  • Завършена група за собствен опит и ниво 1 по психодрама – 800 часа

  • Интервю

  • Завършена бакалавърска степен в специалност, близка до практиката на кандидата и включваща задължително обучение по психология на развитието, теория за личността, психично здраве и патология, методи за психотерапия и социални системи.

Съдържание на обучението

  • Лични игри – 100 часа

  • Супервизия – 150 часа

  • Тематични семинари и теория – 150 часа

   • Монодрама

   • Психодрама с деца

   • Психодрама в бизнеса

   • Психодрама и други терапевтични методи

   • Музикотерапия

 • Самостоятелно водене – 200 часа

 • Минимум 10 индивидуални сесии монодрама, взети в рамките на обучителните нива

Изисквания за завършване на нивото

Компетенции

 • Задълбочено познаване на психодраматичните техники

 • Умения във воденето на психодраматична група

 • Умения за водене на индивидуален случай чрез монодрама

Допълнителни изисквания

  • Не повече от 10% отсъствия

  • Протоколи за самостоятелната практика и проведените срещи на групата

  • Супервизия – 5 сесии (супервизията може да бъде допълнена чрез индивидуална супервизия, но задължително след като кандидата е присъствал на 150 часа супервизия, проведена в рамките на групата)

  • Практически изпит пред комисия от трима психодрама водещи

  • Теоретична разработка, описваща самостоятелната практика на обучаемия